01

Vizija:
Organizacija, kurioje kiekvienas katalikas gali tobūlėti ir prasmingai veikti.

Misija:
Ateitininkų, kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija.

Vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra- ideologija ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.