TELŠIŲ VYSKUPIJOS ATEITININKŲ VIETOVĖS

STRATEGINĖS VEIKLOS PLANAS

Tinklas 2014-2017“

Telšiai

2014-06-06

 1. PATRAUKLI IR AUGANTI ORGANIZACIJA.

1.1. internetinės svetainės sukūrimas;

1.2. medijos reklamos, plakatų, lankstinukų platinimas;

1.3. kuopos įsipareigoja kasmet sudominti- pritraukti bent po 30% narių;

  1. sutelkti esamus ASS narius ir pakviesti naujų narių į prasmingą veiklą;

  2. burti SAS narius Klaipėdoje ir Telšiuose;

  3. pristatyti apie ateitininkų org. įkūrimo galimybes dekanatų kunigams;

 1. UGDANTI ATSAKINGUS, MOTYVUOTUS BEI

AKTYVIUS NARIUS.

  1. kiekvienais metais skelbti veiklos metų temą, o mėnesiams veiklos potemes;

  2. kiekvienais metais organizuoti visuotini susibūrimą „VISA ATNAUJINTI KRISTUJE“! (~ rugpjūčio mėn. paskutinę savaitę)

  3. paruošti rekomenduojamą metodinę priemonę organizacijos veiklai kuopoje- JAS, MAS susirinkimams;

  4. suburti organizacijos koordinatorių tinklą dekanatuose dėl vadovų paieškos ir konsultavimo;

  5. sukurti pasiekimų rodiklius- kriterijus JAS ir MAS nariams;

 1. LĖŠŲ VEIKLAI TELKIMAS.

  1. surinkti iš visų organizacijos narių dirbančių tėvelių 2% ir pritraukti bent po 5 žmonės, kurie sutiktu prisidėti remdami org.

  2. kiekviena kuopa įsipareigoja surasti bent 1 rėmėją savo kuopos renginiams ar TVAV veiklai;

  3. aktyviai ruošti projektus pritraukiant lėšų veiklai- savivaldos ar nacionaliniu ar ES lygiu;