02

Jaunučių ateitininkų sąjunga
JAS

03

Moksleivių ateitininkų sąjunga
MAS

04

Studentų ateitininkų sąjunga
SAS

05

Sendraugių ateitininkų sąjunga
ASS

 

Organizacijos ženklas išreiškia esminę idėją. Ateitininkų ženklas talpina savyje daug dalykų ir visi jie turi savo simbolinę reikšmę.
Tulpė reiškia dvasinę jaunatvę. Penki jos žiedlapiai mena penkis ateitininkų principus. Kryžius yra pagrindinių gyvenimo krypčių rodyklė: horizontali linija reiškia gamtinį mūsų kelią, o vertikali – antgamtinį.
Trejetas spindulių, kurie ištrykšta iš saulės ir sudaro kryžių, reiškia trejetą dieviškųjų dorybių – tikėjimą, viltį ir meilę. Šias dorybes atitinka trys krikščioniškos vertybės: tiesa, gėris ir malonė.
Saulė kryžiaus centre simbolizuoja amžiną šviesą ir tiesos šaltinį Dievą.
Žemės pusrutulis – mūsų veiklos plotas, pasaulis. Gedimino stulpai, įspausti žemės pusrutulyje – tai mūsų veiklos ypatingoji vieta – savoji žemė, tauta tėvynė.
Auksinė spalva reiškia idealų ptavrumą ir viltingą pergalę. Kitos spalvos imtos iš tautinės trispalvės: žalioji mena gyvastingumą, ilgesį, viltį; raudonoji – kovingumą, auką, meilę; geltonoji – subrendimą, pergalę, tikėjimą.
Ateitininkų ženklas segamas prie apdaro kairėje krūtinės pusėje. Nesegamas prie apsiausto, nebent būtų pagrįstas reikalas. Ženklą galima nešioti kiekvieną dieną; jį privalu nešioti ateitininkų švenčių, konferencijų, suvažiavimų ir kitomis iškilmingomis progomis.

 

 

06

Jaunučio ateitininko juostelė

07

Moksleivio ateitininko juostelė

 

08

Studento ateitininko juostelė

09

 

Juostelės juosiamos per dešinį petį ir surišamos kairiame šone. Vyrai dėvi juosteles po švarku (ji matoma tik per krūtinę). Juostelė naudojama tik iškilmingomis progomis, dalyvaujant savose šventėse bei iškilmėse. Ji būtina nešant vėliavą ar ją palydint.

 

10

Dešinioji ateitininkų vėliavos pusė (žiūrint nuo koto į vėliavos galą) yra tos pačios spalvos, kaip ateitininkų ženklo vidurio spalva: jaunučiams balta, moksleiviams žalia, studentams raudona, sendraugiams geltona. Šiose spalvose įsiuvinėjimas ateitininkų ženklas ir šūkis Visa atnaujinti Kristuje!
Kairioji pusė turi būti dviejų spalvų derinio. Šioje (kairėje) pusėje įrašomas sąjungos, kuopos, draugovės ar skyriaus vardas.
Kiekvienas ateitininkų vienetas stengiasi turėti savo vėliavą.
Vėliava naudojama minėjimuose, eisenose, iškilminguose ir oficialiuose renginiuose, Šv. Mišiose.