Pradedant oficialią programą, atidarant susirinkimą, pirmininkas pasveikina
susirinkusius: Garbė Kristui!
Susirinkusieji atsako: Garbė!
Oficialiuose susirašinėjimuose sveikinys dedamas raštų pradžioje, viršuje, arba pačioje pabaigoje, dešinėje pusėje.