Ateitininkų šūkis yra: „Visa atnaujinti Kristuje“.

Šūkio autorius yra apaštalas šv. Povilas. Būdamas Romos kalėjime, jis rašė laišką Efezo krikščionims. Šv. Povilas jame kalba apie krikščionių paskirtį, išplaukainčią iš
Dievo valios. Juo pasinaudojo Popiežius šv. Pijus X 1903 m. savo enciklikoje. Jis ragino
krikščionis į atsinaujinimą: religinį, dorinį, socialinį. Pilnas šūkis yra: „Visa atnaujinti Kristuje, tarnaujant Dievui ir Tėvynei“.